Adobe User Group in Armenia

AUG Armenia

¶Èʲìàð
êºØÆܲðܺð
¸²êÀܲòܺð
àôêàôòàôØ
êºØÆܲðܺð
ØðòàôÚÂܺð

ՇՈՒՏՈՎ

ԻԶՈՄԵՏՐԻԿ ԳՐԱՔԻԿԱ ԵՎ ԱՆԻՄԱՑԻԱ

Ինչպես կառուցել իզոմետրիկ գրաֆիկա Adobe Illustrator-ի օգնությամբ