г۳ëï³ÝáõÙ Adobe ú·ï³·áñÍáÕÝ»ñÇ ÊáõÙµ  Adobe User Group in Armenia

AUG Armenia

Youtube Training Videos Channel in Armenian  ²éó³Ýó ¹³ëÁÝóóÝ»ñ
 Adobe Illustrator CC Adobe Photoshop CC Ýáñ Ù»Ãá¹ÇϳÛáí
¶Èʲìàð
êºØÆܲðܺð
¸²êÀܲòܺð
àôêàôòàôØ
êºØÆܲðܺð
ØðòàôÚÂܺð

ՇՈՒՏՈՎ

ԻԶՈՄԵՏՐԻԿ ԳՐԱՔԻԿԱ ԵՎ ԱՆԻՄԱՑԻԱ

Ինչպես կառուցել իզոմետրիկ գրաֆիկա Adobe Illustrator-ի օգնությամբ