Adobe User Group in Armenia

UX/UI Դիզայն

Առցանց Դպրոց

¶Èʲìàð
êºØÆܲðܺð
¸²êÀܲòܺð
àôêàôòàôØ
Adobe Ç-γï³ñ»É³·áñÍÙ³Ý ¹³ëÁÝóóÝ»ñ ÖÞвР-áõÙ 2015Ã-Ç ÷»ïñí³ñÇ 23-Çó ÙÇÝ㨠ٳÛÇëÇ 18-Á, ѳٳӳÛÝ å³Ûٳݳíáñí³ÍáõÃÛ³Ý, Ö³ñï³ñ³å»ïáõÃÛ³Ý ¨ ßÇݳñ³ñáõÃÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ ³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³Ýóϳóí»ó Adobe Photoshop CC ¨ Adobe Illustrator CC Íñ³·ñ»ñáí ϳï³ñ»É³·áñÍÙ³Ý ¹³ëÁÝóóÝ»ñ:
 Þáõñç 45 áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ` ß³µ³Ã³Ï³Ý 2 ûñ, ¹³ëÁÝóóÝ»ñÁ í³ñ»É »Ý ÖÞвÐ-Ç ¹Ç½³ÛÝÇ ³ÙµÇáÝÇ ¹³ë³Ëáë, AUG Armenia /Adobe User Group/-Ç Ù»Ý»ç»ñ, Adobe Community Professional ²ñ»ë ÐáíѳÝÝ»ëÛ³ÝÁ ¨ ÖÞвР·Í³·ñáõÃ۳ݨ ѳٳϳñ·ã³ÛÇÝ ·ñ³ýÇϳÛÇ ³ÙµÇáÝÇ ¹³ë³Ëáë, AUG Armenia-Ç ÷áËٻݻç»ñ, Adobe Community Professional ²ñÙ»ÝáõÑÇ ²É»ùë³ÝÛ³ÝÁ:
 ²Ûëûñ ¹³ëÁÝóóÝ»ñÝ ³í³ñï³Í áõë³ÝáÕÝ»ñÇÝ Ñ³ÝÓÝí»óÇÝ Ù³ëݳÏóáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ íϳ۳ϳÝÝ»ñ` 2 Ïñ»¹Çïáí: ÞÝáñѳíáñ»Éáí áõë³ÝáÕÝ»ñÇÝ` ÖÞвР¸Ç½³ÛÝÇ ³ÙµÇáÝÇ í³ñÇã ²ßáï ´³Õ¹³ë³ñÛ³ÝÁ áõñ³ËáõÃÛ³Ùµ Ýß»ó, áñ ÝٳݳïÇå Íñ³·ñ»ñÁ ³å³·³ ¹Ç½³ÛÝ»ñÝ»ñÇÝ ¨ ׳ñï³ñ³å»ïÝ»ñÇÝ Ïû·Ý»Ý ݳ˳·Í»ñÁ ϳéáõó»ÉÇë, ÇëÏ ³ÛëåÇëÇ å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÛ³Ùµ ¹³ëÁÝóóÝ»ñÇÝ Ñ³×³Ë»ÉÁ Ïѳݷ»óÝÇ Ýáñ Íñ³·ñ»ñÇ áõëáõóÙ³Ý:
2015թ. Փետրվարի 23-ից մինչև մայիսի 18ը կայացած Adobe Photoshop, Illustrator CC ծրագրերով կատարելագործման դասընթացին ունեցած մասնակցությունս կարելի է համարել երբևէ ունեցածս լավագույն փորձառությունը: Դասընթացը կազմակերպված էր բարձր մակարդակով, նյութն ու մեթոդները մատչելի էին և արդյունավետ: Մասնագետները մեծ պատասխանատվությամբ ու ամենայն լրջությամբ էին մոտենում իրենց աշխատանքին: Վստահ եմ, որ դասընթացի արդյունքում ձեռք բերած գիտելիքներն ու հմտությունները ինձ շատ կօգնեն հետագա ուսումնառության տարիներին և աշխատանքի մեջ: ÈÇÉÇà Գ½³ñÛ³Ý ¸³ëÁÝóóÝ»ñÇ Ø³ëݳÏÇó Դասախոսները է բանիմաց և ունակ էին և մեզ օգնում էին անհատապես, ինչպես պահանջվում է, թեև խումբը շատ պահանջներ էր ներկայացնում նրանց: Ամեն ինչ շատ պարզ ու հասկանալի էր բացատրվում. ¸³ëÁÝóóÝ»ñÇ Ø³ëݳÏÇó
àôêàôòàôØ
ØðòàôÚÂܺð
«Արագիլ» նախագիծ Ժամանակից տեխնոլոգիաները հնարովոր են դարձնում առավել խորացված ուսումնասիրել հայկական ձեռագրերը, իսկ թվային վերակազմությունը թույլ է տալիս վերականգնել բնօրինակի նախնական գույները, որոնք կորել են դարերի ընթացքում: Այդ խնդիրները լուծելու նպատակով ՃՇՀԱՀ-ի դիզայնի ֆակուլտետոի ուսանողների կողմից իրականացվում է «Արագիլ¦ նախագիծը: ﷯Ներկայումս գոյություն ունեն բազմապիսի գրաֆիկ ծրագրեր, սակայն Adobe Illustrator CC-ն իր ողջ Creative Cloud հավելվածքներով հենց այն ծրագիրն է, որ թույլ է տալիս օգտագործել մի շարք տարբերակներ վեկտորային վերակազմության համար: Օգտագործվել է նաև Adobe Scan մոբայլ փաթեթը, որի օգնությամբ, հնարավոր է ստանալ հին ձեռագրերի բարձր որակի թվային պատկերներ և վերածել նրանց վեկտորային պատկերների հետագա մշակման համար: Հայոց յուրօրինակ զարդանախշերի 
վեկտորային վերականգման համար,﷯ կիրառվել են կառուցման երեք եղանակներ, կախված տվյալ զարդանախշի կառուցվածքից: Ոչ սիմետրիկ նախշերի դեպքում, օգտագործվել է ծրագրի թվային վրձինների մի շարք կարգավորումներ, որոնք ապահովում են անկյունների որակյալ լծորդումները: Զարդանխշերում իրական գույների վերականգնելու նպատակով և նրա թվային պատկերում պարունակվող գունային գամման ստանալու համար, օգտագործվել են գունային անջատման տեխնոլոգիաները։ որի օգնությամբ համեմատվել են համացանցում մեծ թվով առկա բավականաչափ թվայնացված գրքերում գոյություն ունեցով զարդանաշերի գունային նմուշները: Ներկա ալբոմում ներկայացված հայկական մանրանկարչության թվային վերակազմությունները, որոնք ներկայացված են թվային վեկտորային պատկերներով կարող են օգտագործվել տպագրության և համացանցի համար: Թերև մեր «Արագիլ» խումբը նոր է սկսել զարգացնել հայկական զարդանախշերի վերականգնողական նախագիծը, բայց ինչպես կարող եք տեսնել մեր աշխատանքներից արդեն իսկ ունենք խրախուսիչ արդյունքներ: ²é³çÝáñ¹í»Éáí ³ß˳ñÑáõÙ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ ÝϳïíáÕ §ßñçí³Í áõëáõóٳݦ ÏÇñ³éÙ³Ý ÙÇïáõÙÝ»ñÇÝ, Ù»Ýù ÝáõÛÝå»ë ó³ÝϳÝáõÙ »Ýù Ý»ñ¹Ý»É ³Û¹ Ýáñ ïÇåÇ ÏñÃ³Ï³Ý ÙáÃá¹ÇÏ³Ý áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: §Þñçí³Í áõëáõóáõÙ¦-Á Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë Ñ»é³Ý³Éáõ Ï»Ýïñáݳóí³Í ¹³ë³ËáëáõÃÛ³Ý Ùá¹»ÉÇó ¹»åÇ ³Ýѳï-ëáíáñáÕÇ ÏñÃ³Ï³Ý Ùá¹»ÉÇ: ¸³ë³Ë³ëÁ ³í»ÉÇ ß³ï ϳñáÕ ¿ 먻éí»É, ûýɳÛÝ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý ¨ ³éó³Ýó ùÝݳñÏáõÙÝ»ñÇ íñ³, áñÁ Ýñ³Ýó Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ Ïï³ ³í»ÉÇ É³í ѳëÏ³Ý³É áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ï³ï³ñáÕáõÃÛ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ, ù³ÝÇ áñ áõëáõóÙ³Ý ÁÝóóùÁ ãÇ ë³Ñٳݳ÷³ÏíáõÙ ÙdzÛÝ Éë³ñ³ÝáõÙ: ¸³ ÃáõÛɳïñáõÙ ¿ áõÝ»Ý0³É ³í»ÉÇ ß³ï ³½³ï Å³Ù³Ý³Ï ³ñ¹Ûáõݳí»ï í»ñ³Ý³Û»Éáõ ¨ ùÝݳñÏ»Éáõ áõë³ÝáÕÝáñÇ Ï³ï³ñ»ÉáõÃÛáõÝÁ áõ í»ñ³å³ïñ³ëï»É áõë³ÝáÕÝ»ñÇÝ ³Ýѳï³å»ë ß÷í»Éáí: àõëÙ³Ý ÁÝá³óùáõÙ áõë³ÝáÕÝ»ñÁ ó³Ýϳó³Í å³ÑÇÝ Ï³ñáÕ »Ý ¹ÇÙ»É Ï³ÛùÇÝ, ³í»ÉÇ É³í ѳëϳݳÉáõ áõëáõóÙ³Ý ÝÛáõÃÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ, ѳëϳóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ϳï³ñ»É ïñí³Í ³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñÁ: Ø»ñ ÏáÕÙÇó ÏÇñ³éí³Í ѳٳϳñ·Á Ñݳñ³íáñ ¿ ¹³ñÓÝáõÙ ëï»ÕÍ»É Ùá¹áõÉÝ»ñ/¹³ëÁÝóóÝ»ñ, Ññ³å³ñ³Ï»É ³éó³Ýó ï»ë³ÑáÉáí³ÏÝ»ñ Çñ»Ýó ³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñáí ¨ ϳï³ñ»É ³Ýѳï áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ï³ï³ñ»ÉáõÃÛ³Ý ã³÷³ÝÇßÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ: ÐÇÙí»Éáí ëáíáñáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ï³Ï³Ý ϳï³ñÙ³Ý, ùÝݳñÏáõÙÝ»ñáõÙ Ýñ³Ýó Ù³ëݳÏóáõÃÛ³Ý ³ÏïÇíáõÃÛ³Ùµ: ú·ï³·áñÍ»Éáí ³Ûë ѳٳϳñ·Á, áõë³ÝáÕÝ»ñÁ ϳñáÕ »Ý ݳ¨ ³éó³Ýó Ù³óݳÏó»É ûٳÛÇ ùÝݳñÏÙ³ÝÁ: SX ¹Ç½³ÛÝÇ Ñ»é³ÝϳñÝ»ñÁ
 ijٳݳϳÏÇó ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ Ý»ñ·ñ³íáõÙÁ ÏñÃ³Ï³Ý áÉáñï Ç í»ñçá Ïѳݷ»ÝóÝÇ ³íïáÙ³ï³óí³Í áõëáõóÙ³Ý, áñÇ ÑÇÙùáõ٠ϳñáÕ ¿ ÁÝÏ³Í ÉÇÝ»Ý áõë³ÝáÕÇ ÷áñÓ³éáõÃÛ³Ý ¹Ç½³ÛÝÇ՝ SX ¹Ç½³ÛÝÇ ëϽµáõÝùÝ»ñÁ։ àõë³ÝáÕÇ ÷áñÓáéáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·ÍÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÁ ¹³ ³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñÇ µ³ñ¹áõÃÛ³Ý áñáßáõÙÝ ¿ ѳٳå³ï³ëË³Ý ïíÛ³É áõë³ÝáÕÇ áõݳÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, áñÇ í»ñçÝ³Ï³Ý ÏÇñ³éáõÙÁ å»ïù ¿ ݳËáñ¹Ç ïíÛ³É ³é³ç³¹ñ³ÝùÇ Ý³Ë³ïÇåÇ Ùß³Ïٳٵ ¨ ûëï³íáñٳٵ։ SX ¹Ç½³ÛÝÁ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ Ïï³ µ³ñÓñ³óÝ»É áõëáõóÙ³Ý ·áñÍÁÝóóÇ ³ñ¹Ûáõݳí»ïáõÃÛáõÝÁ ïíÛ³É Éë³ñ³ÝáõÙ ÑÇÙÝí»Éáí áõë³ÝáÕáí ÏáÕÙÝáñáßí³Í ݳ˳·ÍÙ³Ý íñ³ ¨ û·ï³·áñÍ»Éáí «Ï»ñå³ñÇ» Ù»¹»ÉÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ »é³Ùá¹áõÉ ³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñÇ Ý³Ë³ïÇå»ñÇ Ï³½Ù³Ý ¨ ûëï³íáñÙ³Ý ·áñÍÁÝóóÁ։ ²Û¹ ·áñÍÁÝóóÁ å»ïù ¿ Çñ³Ï³Ý³óíÇ Ñ³ïáõÏ ÃÇÙ»ñÇ ÏáÕÙÇó, áñáÝù å»ïù ¿ ϳ½Ù³íáñí»Ý ï³ñµ»ñ Ù³ëݳ·ÇïáõÃÛ³Ùµ ¹Ç½³ÛÝ»ñÝ»ñÇó ¨ ¹³ë³í³Ý¹áÕÝ»ñÇó, ¨ Çñ³Ï³óÝ»Ý áõëáõóÙ³Ý ·áñÍÁÝóóÇ Ñ»ï³½áïáõÙÁ ¨ ݳ˳·ÍáõÙÁ ïíÛ³É ËÙµáõ٠ϳ٠ѳëï³ïáõÃÛáõÝáõÙ։ SX ¹Ç½³ÛÝÇ Ñ»ï³·³ ·áñͳéáõÛÃÝ»ñÁ å»ïù ¿ ÁݹñÏ»Ý »é³Ùá¹áõÉ ³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÇ ûåïÇÙǽ³óáõÙÁ, áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ã»ëï³íáñÙ³Ý Ùá¹»ÉÝ»ñÇ ¨ «Ï»ñå³ñÝ»ñÇ» ëï»ÕÍÙ³Ý ëϽµáõÝùÝ»ñÁ; ÐÇÙÝí»Éáí SX ¹Ç½³ÛÝÇ ëϽµáõÝù»ñÇ íñ³ Ñݳñ³íáñ ÏÉÇÝÇ Íñ³·ñ³íáñ»É ¨ ëï»ÕÍ»É ëíïáÙ³ï³óí³Í áõëáõóÝ³Ý Ñ³í»Éí³Í։ 

γñ¹³É Ñá¹í³ÍÁ...