Adobe User Group in Armenia

AUG Armenia

¶Èʲìàð
êºØÆܲðܺð
¸²êÀܲòܺð
àôêàôòàôØ
àôêàôòàôØ
ØðòàôÚÂܺð
Adobe Ç-γï³ñ»É³·áñÍÙ³Ý ¹³ëÁÝóóÝ»ñ ÖÞвР-áõÙ 2015Ã-Ç ÷»ïñí³ñÇ 23-Çó ÙÇÝ㨠ٳÛÇëÇ 18-Á, ѳٳӳÛÝ å³Ûٳݳíáñí³ÍáõÃÛ³Ý, Ö³ñï³ñ³å»ïáõÃÛ³Ý ¨ ßÇݳñ³ñáõÃÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ ³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³Ýóϳóí»ó Adobe Photoshop CC ¨ Adobe Illustrator CC Íñ³·ñ»ñáí ϳï³ñ»É³·áñÍÙ³Ý ¹³ëÁÝóóÝ»ñ:
Դասախոսները է բանիմաց և ունակ էին և մեզ օգնում էին անհատապես, ինչպես պահանջվում է, թեև խումբը շատ պահանջներ էր ներկայացնում նրանց: Ամեն ինչ շատ պարզ ու հասկանալի էր բացատրվում. ¸³ëÁÝóóÝ»ñÇ Ø³ëݳÏÇó
 Þáõñç 45 áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ` ß³µ³Ã³Ï³Ý 2 ûñ, ¹³ëÁÝóóÝ»ñÁ í³ñ»É »Ý ÖÞвÐ-Ç ¹Ç½³ÛÝÇ ³ÙµÇáÝÇ ¹³ë³Ëáë, AUG Armenia /Adobe User Group/-Ç Ù»Ý»ç»ñ, Adobe Community Professional ²ñ»ë ÐáíѳÝÝ»ëÛ³ÝÁ ¨ ÖÞвР·Í³·ñáõÃ۳ݨ ѳٳϳñ·ã³ÛÇÝ ·ñ³ýÇϳÛÇ ³ÙµÇáÝÇ ¹³ë³Ëáë, AUG Armenia-Ç ÷áËٻݻç»ñ, Adobe Community Professional ²ñÙ»ÝáõÑÇ ²É»ùë³ÝÛ³ÝÁ:
 ²Ûëûñ ¹³ëÁÝóóÝ»ñÝ ³í³ñï³Í áõë³ÝáÕÝ»ñÇÝ Ñ³ÝÓÝí»óÇÝ Ù³ëݳÏóáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ íϳ۳ϳÝÝ»ñ` 2 Ïñ»¹Çïáí: ÞÝáñѳíáñ»Éáí áõë³ÝáÕÝ»ñÇÝ` ÖÞвР¸Ç½³ÛÝÇ ³ÙµÇáÝÇ í³ñÇã ²ßáï ´³Õ¹³ë³ñÛ³ÝÁ áõñ³ËáõÃÛ³Ùµ Ýß»ó, áñ ÝٳݳïÇå Íñ³·ñ»ñÁ ³å³·³ ¹Ç½³ÛÝ»ñÝ»ñÇÝ ¨ ׳ñï³ñ³å»ïÝ»ñÇÝ Ïû·Ý»Ý ݳ˳·Í»ñÁ ϳéáõó»ÉÇë, ÇëÏ ³ÛëåÇëÇ å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÛ³Ùµ ¹³ëÁÝóóÝ»ñÇÝ Ñ³×³Ë»ÉÁ Ïѳݷ»óÝÇ Ýáñ Íñ³·ñ»ñÇ áõëáõóÙ³Ý:
2015թ. Փետրվարի 23-ից մինչև մայիսի 18ը կայացած Adobe Photoshop, Illustrator CC ծրագրերով կատարելագործման դասընթացին ունեցած մասնակցությունս կարելի է համարել երբևէ ունեցածս լավագույն փորձառությունը: Դասընթացը կազմակերպված էր բարձր մակարդակով, նյութն ու մեթոդները մատչելի էին և արդյունավետ: Մասնագետները մեծ պատասխանատվությամբ ու ամենայն լրջությամբ էին մոտենում իրենց աշխատանքին: Վստահ եմ, որ դասընթացի արդյունքում ձեռք բերած գիտելիքներն ու հմտությունները ինձ շատ կօգնեն հետագա ուսումնառության տարիներին և աշխատանքի մեջ: ÈÇÉÇà Գ½³ñÛ³Ý ¸³ëÁÝóóÝ»ñÇ Ø³ëݳÏÇó