Adobe User Group in Armenia

UX/UI Դիզայն

Առցանց Դպրոց

¶Èʲìàð
êºØÆܲðܺð
¸²êÀܲòܺð
àôêàôòàôØ
àôêàôòàôØ
ØðòàôÚÂܺð
«Արագիլ» նախագիծ Ժամանակից տեխնոլոգիաները հնարովոր են դարձնում առավել խորացված ուսումնասիրել հայկական ձեռագրերը, իսկ թվային վերակազմությունը թույլ է տալիս վերականգնել բնօրինակի նախնական գույները, որոնք կորել են դարերի ընթացքում: Այդ խնդիրները լուծելու նպատակով ՃՇՀԱՀ-ի դիզայնի ֆակուլտետոի ուսանողների կողմից իրականացվում է «Արագիլ¦ նախագիծը: ﷯Ներկայումս գոյություն ունեն բազմապիսի գրաֆիկ ծրագրեր, սակայն Adobe Illustrator CC-ն իր ողջ Creative Cloud հավելվածքներով հենց այն ծրագիրն է, որ թույլ է տալիս օգտագործել մի շարք տարբերակներ վեկտորային վերակազմության համար: Օգտագործվել է նաև Adobe Scan մոբայլ փաթեթը, որի օգնությամբ, հնարավոր է ստանալ հին ձեռագրերի բարձր որակի թվային պատկերներ և վերածել նրանց վեկտորային պատկերների հետագա մշակման համար: Հայոց յուրօրինակ զարդանախշերի 
վեկտորային վերականգման համար,﷯ կիրառվել են կառուցման երեք եղանակներ, կախված տվյալ զարդանախշի կառուցվածքից: Ոչ սիմետրիկ նախշերի դեպքում, օգտագործվել է ծրագրի թվային վրձինների մի շարք կարգավորումներ, որոնք ապահովում են անկյունների որակյալ լծորդումները: Զարդանխշերում իրական գույների վերականգնելու նպատակով և նրա թվային պատկերում պարունակվող գունային գամման ստանալու համար, օգտագործվել են գունային անջատման տեխնոլոգիաները։ որի օգնությամբ համեմատվել են համացանցում մեծ թվով առկա բավականաչափ թվայնացված գրքերում գոյություն ունեցով զարդանաշերի գունային նմուշները: Ներկա ալբոմում ներկայացված հայկական մանրանկարչության թվային վերակազմությունները, որոնք ներկայացված են թվային վեկտորային պատկերներով կարող են օգտագործվել տպագրության և համացանցի համար: Թերև մեր «Արագիլ» խումբը նոր է սկսել զարգացնել հայկական զարդանախշերի վերականգնողական նախագիծը, բայց ինչպես կարող եք տեսնել մեր աշխատանքներից արդեն իսկ ունենք խրախուսիչ արդյունքներ:
Adobe Ç-γï³ñ»É³·áñÍÙ³Ý ¹³ëÁÝóóÝ»ñ ÖÞвР-áõÙ 2015Ã-Ç ÷»ïñí³ñÇ 23-Çó ÙÇÝ㨠ٳÛÇëÇ 18-Á, ѳٳӳÛÝ å³Ûٳݳíáñí³ÍáõÃÛ³Ý, Ö³ñï³ñ³å»ïáõÃÛ³Ý ¨ ßÇݳñ³ñáõÃÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ ³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³Ýóϳóí»ó Adobe Photoshop CC ¨ Adobe Illustrator CC Íñ³·ñ»ñáí ϳï³ñ»É³·áñÍÙ³Ý ¹³ëÁÝóóÝ»ñ:
 Þáõñç 45 áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ` ß³µ³Ã³Ï³Ý 2 ûñ, ¹³ëÁÝóóÝ»ñÁ í³ñ»É »Ý ÖÞвÐ-Ç ¹Ç½³ÛÝÇ ³ÙµÇáÝÇ ¹³ë³Ëáë, AUG Armenia /Adobe User Group/-Ç Ù»Ý»ç»ñ, Adobe Community Professional ²ñ»ë ÐáíѳÝÝ»ëÛ³ÝÁ ¨ ÖÞвР·Í³·ñáõÃ۳ݨ ѳٳϳñ·ã³ÛÇÝ ·ñ³ýÇϳÛÇ ³ÙµÇáÝÇ ¹³ë³Ëáë, AUG Armenia-Ç ÷áËٻݻç»ñ, Adobe Community Professional ²ñÙ»ÝáõÑÇ ²É»ùë³ÝÛ³ÝÁ:
 ²Ûëûñ ¹³ëÁÝóóÝ»ñÝ ³í³ñï³Í áõë³ÝáÕÝ»ñÇÝ Ñ³ÝÓÝí»óÇÝ Ù³ëݳÏóáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ íϳ۳ϳÝÝ»ñ` 2 Ïñ»¹Çïáí: ÞÝáñѳíáñ»Éáí áõë³ÝáÕÝ»ñÇÝ` ÖÞвР¸Ç½³ÛÝÇ ³ÙµÇáÝÇ í³ñÇã ²ßáï ´³Õ¹³ë³ñÛ³ÝÁ áõñ³ËáõÃÛ³Ùµ Ýß»ó, áñ ÝٳݳïÇå Íñ³·ñ»ñÁ ³å³·³ ¹Ç½³ÛÝ»ñÝ»ñÇÝ ¨ ׳ñï³ñ³å»ïÝ»ñÇÝ Ïû·Ý»Ý ݳ˳·Í»ñÁ ϳéáõó»ÉÇë, ÇëÏ ³ÛëåÇëÇ å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÛ³Ùµ ¹³ëÁÝóóÝ»ñÇÝ Ñ³×³Ë»ÉÁ Ïѳݷ»óÝÇ Ýáñ Íñ³·ñ»ñÇ áõëáõóÙ³Ý:
2015թ. Փետրվարի 23-ից մինչև մայիսի 18ը կայացած Adobe Photoshop, Illustrator CC ծրագրերով կատարելագործման դասընթացին ունեցած մասնակցությունս կարելի է համարել երբևէ ունեցածս լավագույն փորձառությունը: Դասընթացը կազմակերպված էր բարձր մակարդակով, նյութն ու մեթոդները մատչելի էին և արդյունավետ: Մասնագետները մեծ պատասխանատվությամբ ու ամենայն լրջությամբ էին մոտենում իրենց աշխատանքին: Վստահ եմ, որ դասընթացի արդյունքում ձեռք բերած գիտելիքներն ու հմտությունները ինձ շատ կօգնեն հետագա ուսումնառության տարիներին և աշխատանքի մեջ: ÈÇÉÇà Գ½³ñÛ³Ý ¸³ëÁÝóóÝ»ñÇ Ø³ëݳÏÇó
Դասախոսները է բանիմաց և ունակ էին և մեզ օգնում էին անհատապես, ինչպես պահանջվում է, թեև խումբը շատ պահանջներ էր ներկայացնում նրանց: Ամեն ինչ շատ պարզ ու հասկանալի էր բացատրվում. ¸³ëÁÝóóÝ»ñÇ Ø³ëݳÏÇó